Helligånden

Vi tror, at Gud har skabt universet og alt liv i universet. Vi tror, at Gud har skabt os mennesker i sit billede, dvs. til et helt særligt fællesskab med ham og til som hans forvaltere at tage ansvar for livet på jorden. Vi tror, at Gud på en ganske særlig måde har åbenbaret sig for os mennesker gennem sin søn Jesus Kristus.

Men hvorfor tror vi også på Helligånden? Det er der mange grunde til, jeg vil særligt pege på 2 af dem: 

1. Vi tror, at Gud søger et dybt personligt fællesskab med hvert eneste menneske, som møder ham med en tillidsfuld tro og ønsker at leve efter hans vilje. Gud vil være til stede i os og indgå i et dybt personligt fællesskab med vor ånd og give os indsigt og styrke til at gøre hans vilje. Men Gud er fuldstændig suveræn og uafhængig af os mennesker. For ikke at glemme det siger vi ikke at Gud, men at Guds Helligånd vil tage bolig i vore hjerter. På den ene side er vi bevidste om, at Gud Fader er fuldstændig uafhængig af os, og på den anden side tror og erfarer vi, at Gud ved sin Helligånd vil indgå i et dybt personligt fællesskab med vor ånd i vore hjerter.

2. Vi tror, at Gud ved Helligånden fortsætter og fuldender det fællesskab, som Jesu første disciple erfarede med Gud gennem Jesus. I sin afskedssamtale med disciplene sagde Jesus: "Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, … den bliver hos jer og skal være i jer," (Joh. 14,15-17). Og han fortsætter: "Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham," (Joh. 14,23). Det er tydeligt, at Jesus lover, at han og Gud Fader vil tage bolig hos hans disciple ved Helligånden, der skal forblive i dem. Ved Helligånden bredes det fællesskab, som Jesu første disciple gennem ham erfarede med Gud, ud til alle mennesker, som i tillidsfuld tro til Gud og Jesu løfte søger fællesskab med Gud.

Treenigheden

Vi taler om, at Gud er en treenig Gud, Fader, Søn og Helligånd. Vi er kommet til tro på Gud som universets skaber og livets giver. Vi har lært Gud at kende på enestående måde gennem Jesus, han afspejlede i et og alt Guds væsen. Vi erfarer Guds nærvær i vore liv gennem hans Helligånd.

Gud er én, men vor ufuldkomne erkendelse af Gud magter ikke at se den fuldkomne enhed bag de 3 forskellige måder, som vi erfarer Gud på. Guds personlighed overstiger vor begrænsede fatteevne. Vi omtaler Gud som Den Treenige Gud, fordi vor erkendelse i denne verden er stykkevis. Men når vi i det evige liv kommer til at se Gud ansigt til ansigt, da skal vi lovprisende erkende Guds fuldkomne enhed, (1. kor. 13,12).