Hvem er Jesus Kristus?

Vi tror, at Jesus Kristus er Guds enbårne Søn og vor Herre. Vi omtaler Jesus som på en gang et menneske og Guds Søn. Det er somme tider blevet misforstået som om Jesus var halvt menneske og halvt Gud. Jesus var fuldt og helt et menneske ligesom du og jeg. Men til forskel fra os havde han et helt unikt fællesskab med Gud. Så unikt, at Jesus med rette kunne sige om sit fællesskab med Gud Fader: Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for (Matt.11,27). Og: Den, der har set mig, har set Faderen (Johs.14,9). Jesus identificerede sig fuldt og helt med Gud og hans vilje uden hensyn til omkostningerne for ham selv. Hans første disciple oplevede, at Gud selv mødte dem gennem Jesus. De erfaringer, som de gjorde med Gud gennem Jesus, fik dem til at sige om Jesus, at han er Guds enbårne Søn. Enbårne betyder, at der aldrig tidligere har været og ikke senere er kommet en person som Jesus, han er unik.

Jesus åbenbarer Gud for os

Jesus så det som sin opgave at åbenbare Gud for os gennem sine ord og sit liv og således inspirere alle mennesker til tillidsfuldt at søge ind i fællesskabet med Gud og lade sig lede af Gud, søge ind i Guds Rige. Jesus begyndte sit virke med ordene: "Guds Rige er kommet nær; vend om og tro evangeliet! (Mk.1,15) I modsætning til de daværende religiøse ledere, som havde travlt med at opdele befolkningen i frelste og fortabte uden mulighed for en fremtid hos Gud, så opmuntrede Jesus alle uden undtagelse til tillidsfuldt at søge ind i fællesskabet med Gud. I ord og gerning tegnede Jesus et billede af Gud som en barmhjertig og tilgivende Gud, der elsker de mennesker, Han har givet livet, og derfor gerne vil hjælpe dem alle til det bedst mulige liv i indbyrdes kærlighed.

Jesus frelser os til fællesskab med Gud

Jesus omtales kun få gange i Det Nye Testamente som frelseren, men det er blevet en vigtig betegnelse for Jesus i den kristne tradition. Ofte er der blevet lagt mest vægt på, hvad Jesus frelser os fra, nemlig fra de onde kræfter, som får os til at ødelægge livet for hinanden og os selv og gør Gud bedrøvet og vred. Men endnu vigtigere er det, hvad Jesus frelser os til, nemlig til et liv i fællesskab med Gud omsluttet af hans stærke og forvandlende kærlighed. Jesus frelste sine første disciple ved at leve Guds kærlighed ud iblandt dem på en overbevisende måde, så han plantede troen til Gud i deres hjerter. Jesus frelser os i dag, når vidnesbyrdet om ham planter troen i vore hjerter. Når vi i tro er åbne for at leve i fællesskab med Gud, så giver vor opstandne frelser os Guds Helligånd i vore hjerter og besegler således vort fællesskab med Gud.

Jesus døde som et vidne om Guds kærlighed til os

Jesu liv i fuldkommen hengivenhed til Gud, hans omsorg for de udstødte og hans åbenlyse kritik af de religiøse lederes misbrug af Guds navn til at underbygge deres egen magtposition førte til, at de religiøse ledere til sidst dømte ham til døden som en kætter og gudsbespotter og overtalte den romerske besættelsesmagt til at korsfæste ham. Jesus blev korsfæstet, fordi han ikke ville fornægte det evangelium, det gode budskab, som Gud havde sendt ham med. Jesus accepterede døden som et vidne om Guds kærlighed for at lede alle mennesker til tro og tillid til Gud. Jesus døde for at opstå som et vidne om, at døden ikke kan skille os fra Guds kærlighed, når vi ønsker at leve i et evigt fællesskab med Gud på hans vilkår, at vi skal leve i genkærlighed til Gud og i indbyrdes kærlighed. 

Jesus er opstået og bygger bro mellem Gud og os

Jesus opstod, døden kunne ikke tilintegøre hans fællesskab med Gud, han lever nu hos Gud. Hans første disciple så ham flere gange efter hans opstandelse og oplevede, at han stadig var deres bindeled til Gud. Der er ført mange diskussioner om, hvordan vi skal forstå Jesu opstandelse og vort eget håb om evigt liv med Gud. Tidligere opfattede man det evige liv med Gud som et spejlbillede af livet her på jorden med den afgørende forskel, at i de evige liv er der intet ondt og ingen lidelse, alt er der fuldkomment i overensstemmelse med Guds vilje. Men med nutidig naturvidenskabs kendskab til universets kompleksitet kan vi i dag sagtens forestille os liv på mange andre måder end som et direkte spejlbillede af livet her på jorden, så vi er nok mindre afklarede om, hvordan vi skal forestille os det evige liv med Gud og dermed også Jesu opstandelse til evigt liv med Gud.

Men det afgørende er ikke, om vi kan forestille os, hvordan Jesus nu lever med Gud, men at vi tror, at Jesus faktisk er opstået og lever hos Gud, og således er åbne for at erfare, at Jesus også er usynligt iblandt os og bygger bro mellem Gud og os, ja han er selv broen mellem Gud og os.

Jesus vejleder og forbillede

Jesus, vor Herre, vejleder os i vor tro til Gud og vor erkendelse af, hvad der er Guds vilje. Og Jesus er vort forbillede for vort liv med Gud og hinanden. Vi skal ikke i det ydre efterligne Jesu liv, for vi lever under helt andre vilkår og med andre opgaver, men vi skal tage hans dybe fællesskab med Gud som et forbillede for vort fællesskab med Gud. Og vi skal tage hans kærlighedsfyldte indstilling til sine medmennesker som et forbillede for, hvordan vi skal tage os af hinanden.