Fadervor

Ofte beder vi Fadervor som afslutning på vore egne bønner. Først beder vi om det, som ligger os selv på hjerte, og så slutter vi af med at bede, som Jesus har lært os.

Men jeg tror, Jesus har tænkt sig, at de enkelte bønner i Fadervor skal være vejledende for hele vort bønsliv, være en slags overskrifter, som vi hver især efter behov kan udbygge personligt i vor daglige bøn til Gud. Bed den første bøn og lyt stille efter, hvilke tanker, associationer og følelser, der dukker op i dig i tilknytning til denne bøn. Måske inspirerer de dig til at udbygge og konkretisere bønnen med dine egne ord. Efter et par minutter kan du gå videre til den næste bøn osv.

Fadervor kan på samme måde bruges som forbøn for andre. Overvej i lyset af Fadervor, hvad det menneske, du vil bede for, har mest brug for, og bed så om det.

Du vil hurtigt opdage, at en sådan brug af Fadervor ændrer dit syn på, hvad det er vigtigt at bede Gud om. Her følger min udbygning af Fadervor, måske kan den inspirere dig til din egen personlige udbygning af Fadervor.


Vor Far, du som er i himlene

Almægtige Gud, universets evige Skaber og Herre! Vi tilbeder og ophøjer dig, for du har skabt os. Vi er ikke blevet til ved en tilfældighed, men du har villet os. Din mægtige skaberkraft har gjort os levende. Vi priser dig, at du har skabt denne jord med alle dens rige muligheder til os.
Herre, vor Gud! Vi takker dig, at vi har lært dig at kende som vor himmelske Fader gennem din elskede Søn Jesus Kristus. Vi takker dig, at du omslutter os med din faderlige kærlighed og hver dag følger hver eneste af os med din faderlige omsorg. Vi takker dig, at du elsker os højere end den bedste jordiske far elsker sine børn.


Helliget blive dit navn

Himmelske Far. Du alene er hellig, dig tilkommer al ære og pris.
Men vi må bekende for dig, at vi ofte har søgt vor egen ære frem for din ære. Vi har været mere optaget af dine gaver end af at ære og prise dig som giveren af alle gode gaver. Vi har betragtet dine gode gaver som en selvfølge, men når vi ikke fik vore ønsker opfyldt, når modgang mødte os, da har vi surmulende anklaget dig for at svigte os. Ved vor manglende tillid til dig har vi vanhelliget dit navn blandt andre.
Vi beder dig, tilgiv os vor utaknemlighed og mistillid. Forny vore hjerter ved din Helligånd, at vi taknemligt og tillidsfuldt må ophøje og ære dit hellige navn og således inspirere andre til at få tillid til dig.


Komme dit rige

Himmelske Far. Dig tilkommer al magt. Du er vor Herre, du har skabt os som brødre og søstre.
Men vi må bekende for dig, at vi ofte har fornægtet din ret til al magt i blandt os. Vi har selvhævdende tilstræbt at få magt over hinanden. Vi har undertrykt andre og søgt magt og indflydelse for os selv.
Vi takker dig, at du gennem din Søn Jesus Kristus er begyndt at genoprette dit Rige i blandt os. Vi beder dig, tilgiv og rens os for vort magtstræb. Giv os nåde til af hele vort hjerte først at søge dit Rige og din retfærdighed i tillid til, at du vor Far i tilgift vil give os alt, hvad vi ellers behøver.


Ske din vilje

Himmelske Far. Du er al kærligheds og visdoms kilde. Dit Ord viser os den rette vej gennem livet, dine bud skærmer os mod det onde. Din vilje er det bedste for alt levende, din vilje forener.
Men vi må bekende for dig, at vi har villet vort eget uden hensyn til vor næste, vi har egoistisk sat vor egen vilje igennem, vi har mistroisk afvist dine bud som snærende bånd.
Vi beder dig, tilgiv os vor mistro og egoisme. Giv os tillid til din kærlighed og visdom, så vi lader os lede af dit Ord og dine bud. Lad din Helligånd oplyse vore hjerter om, hvad der er din vilje, og give os frimodighed og kraft til at gøre den.


Som i himlene således også på jorden

Himmelske Far. Vi fryder os over, at dit navn er helliget og dit Rige virkeligt i himlen, at din vilje sker der.
Vi bønfalder dig. Giv os ved din Helligånd vilje, frimodighed og kraft til at hellige dit navn, søge dit Rige og gøre din vilje her på jorden. Herre, lad den onde verden forgå og dit Rige komme i herlighed.


Giv os i dag vort daglige brød

Himmelske Far. Vi takker dig, at du indtil i dag har ladet os få dagligt brød og alt, hvad vi ellers behøver for at kunne leve.
Vi beder dig. Fri os fra misundelse, grådighed og utaknemlighed, giv os ikke at begære mere, end vi har brug for. Giv os frimodighed til at bede dig om hjælp i al nød og skænk os at leve i tillid til din faderlige omsorg og hver dag at kunne takke dig for dine velsignelser.


Forlad os vor skyld, som vi også forlader vore skyldnere

Himmelske Far. Vi takker dig, at du aldrig forkaster den, der som den fortabte søn kommer til dig. Vi takker dig, at du for din Søn Jesu Kristi skyld og på hans forbøn tilgiver os al vor skyld, når vi angrer vore synder og bekender dem for dig.
Vi beder dig, hjælp os til ikke i stolthed og selvretfærdighed at afskære os fra din tilgivelse, men giv os ydmyghed til at erkende vore synder og bekende dem for dig.
Vi må bekende for dig, at vi har svært ved at tilgive hinanden. Derfor beder vi dig kære himmelske Far. Lad din kærligheds Ånd dæmpe vreden og smelte kulden i vore hjerter, så vi af hjertet tilgiver dem, der har pådraget sig skyld over for os. Giv os at kunne elske vore fjender og bede for dem, der forfølger os, at vi må leve som dine børn og vidne om, hvad din tilgivende kærlighed kan udrette.


Led os ikke ind i fristelse

Himmelske Far. Fristelser møder os dagligt. Fristelser til mistro, utaknemlighed, selvhævdelse, egoisme, vrede, bitterhed og meget andet ondt. Vi ved, at fristelser må møde os, for kun ved at overvinde dem bliver vi åndeligt stærke.
Men vi må bekende for dig, at endnu er vor åndelige modstandskraft lille. Derfor beder vi dig om, at fristelserne ikke må blive os for stærke. Herre Jesus Kristus, du sejrede over alle fristelser. Styrk du os og bed du for os i fristelsens time, at også vi må sejre ved dig, som gør os stærke.


Men fri os fra det onde

Himmelske Far. Tak, at den Onde ikke kan overvinde os, der gennem tro på din Søn Jesus Kristus lever i dit Rige.
Men så længe vi lever her, vil den Onde prøve at nedbryde vor tro og friste os til frafald. Derfor beder vi dig kære himmelske Far, bevar os i den tro, som du har skænket os ved din Helligånd, og lad din Ånd styrke os til at forblive dig tro og hengivne, indtil dit Rige kommer i herlighed, og vi ser dig ansigt til ansigt i det evige liv.

For dit er Riget og magten og æren i evighed. Amen