Gud

Hvem er Gud?

Gud har efter kristen overbevisning skabt alt. Når jeg skriver skabt, skelner jeg ikke mellem begyndelsen og den fortsatte udvikling. Hvordan universet er blevet til og siden har udviklet sig, finder vi ikke svar på i Bibelen, men hos naturvidenskaben. Selv om naturvidenskaben er nået langt i forhold til dengang, da Bibelen blev til, så er der stadig meget, som endnu ikke er udforsket, og masser af ubesvarede spørgsmål. Men hvem, der har villet universet og alt liv og med hvilken hensigt og siden styret den fortsatte udvikling, det vil naturvidenskaben aldrig komme til at kunne besvare udtømmende, det vil forblive et trosspørgsmål. Ligesom det også er et trosspørgsmål, hvor vi kommer fra, hvorfor vi er her, og hvor vi går hen, når vort liv her på jord slutter.

Gud er efter kristen overbevisning ikke en samling styrende processer eller en metafor for den ukendte årsag til, at universet og vi er til. Gud er heller ikke et udtryk for den dybeste åndelige kerne i os selv. Gud er transcendent, dvs. han er ikke en del af det univers, han har skabt, men han er i allerhøjeste grad usynligt nærværende hos os. Gud er en levende Gud, som har vilje og beslutsomhed og handlekraft. Gud er en personlig Gud, vi bruger det billede, at Gud kan se os og høre os. Gud omslutter alt, som han har givet liv og især os mennesker med en guddommelig kærlighed. Gud er Kærlighed og al kærligheds kilde.

Hvor er Gud?

Vi siger, at Gud er i himlen. Det er et gammelt billede fra dengang mennesker antog, at jorden var en stor ø i et uendeligt hav med himlen som en kuppel ovenover. Set i det perspektiv er himlen det sted, hvorfra Gud kan overskue alting. Mennesker fornemmede, at Gud fulgte med i, hvordan det gik dem, og vejledte dem, altså må Gud være i himlen. Bibelens mennesker troede ikke, at Gud kun er i himlen, for Gud er ikke begrænset af en krop som vi, men Gud er afgrænset i forhold til os mennesker og alt andet, som han har skabt, Gud er forskellig fra os.

Gud er Ånd og nærværende overalt, vi kan komme i kontakt med Gud overalt. Den, som har sine åndelige øjne åbne, kan se Guds spor mange steder i skaberværket. Og den, som har sine åndelige ører åbne, kan opleve Gud tale til sig gennem mange ting og hændelser.

Hvordan er Gud?

I Det Gamle Testamente er det fremherskende gudsbillede Gud som kongernes konge og herrernes herre. Datidens kongers hovedopgave var at lede deres folk, opretholde lov og orden og fælde retfærdige domme. Dette gudsbillede fører til en oplevelse af en distance mellem Gud og mennesker ligesom mellem den enerådende konge og undersåtterne. Et fremherskende træk i dette gudsbillede er Gud som dommeren. Der bliver ud fra dette gudsbillede et stærkt fokus på Guds dom over vort synd og den efterfølgende straf, hvis vi ikke beder om tilgivelse. Ud fra dette gudsbillede har vi især brug for Guds tilgivelse for at undgå fordømmelse og forkastelse.

I Det Gamle Testamente møder vi tillige billedet af Gud som vores hyrde. Hyrden blev også brugt som billede på kongen, Israel var jo oprindelig et normadefolk, hvor der var hyrder i alle familier. Billedet af Gud som vores hyrde er formodentlig ældre end billedet af Gud som kongernes konge og herrernes herre. Jesus griber tilbage til det gamle gudsbillede og viderefører og forstærker billedet af Gud som vores omsorgsfulde hyrde, der beskytter os mod farer og leder os trygt gennem livet.

Men Jesu eget gudsbillede er først og fremmest Gud som vor himmelske far. Allerede ved sit besøg i templet som 12 årig omtalte Jesus Gud som sin far og templet som sin fars hus. I Fadervor lærer Jesus meget overraskende sine disciple at kalde Gud for far. En fars opgave er at opdrage og vejlede sine børn og have omsorg for dem og omslutte dem med kærlighed. Jesus bruger endog den meget familiære tiltale Abba til Gud for at understrege det nære fortrolige fællesskab mellem Gud og os mennesker. Der bliver ud fra dette gudsbillede et stærkt fokus på fællesskabet mellem Gud og os og på, at vor synd truer med at ødelægge fællesskabet, ligesom vi kender det fra familier, hvor forældre og børn ikke er på talefod med hinanden. Ud fra Jesu gudsbillede har vi især brug for Guds tilgivelse for at undgå, at vort fællesskab med Gud ødelægges. Det fællesskab, som ingen af os kan undvære, hvis livet skal lykkes.

Gud er Kærlighed og al kærligheds kilde. Jesu discipel Johannes skriver: "Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at Han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder. - Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham." (1. joh. 4,10+16). Gud har skabt os ud af kærlighed til fællesskab med sig, og Gud har ud af tilgivende kærlighed sendt Jesus til os for at genoprette fællesskabet med os. Gud er Kærlighed og al kærligheds kilde